„Szegregált élethelyzetek felszámolása Rakacaszenden komplex programokkal” - EFOP-1.6.2-16-2017-00055

„Szegregált élethelyzetek felszámolása Rakacaszenden komplex programokkal”
EFOP-1.6.2-16-2017-00055

Főpályázó: Rakacaszend Község Önkormányzata
Partner: Regionális Civil Központ Alapítvány, Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
A projekt ideje: 2018.04.01 – 2021.06.30.
A szerződött támogatás összege: 179 926 201 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A megvalósulás helyszíne: Rakacaszend község
A projekt célja:
A projekt átfogó célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A szegregátumokban élők körében olyan több generáción át mélyülő (szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási) hátrányok halmozódtak fel, amelyek kezelése az érintettek és a településen élők önerejéből – külső segítség nélkül – mára lehetetlenné vált. A célok elérése érdekében a projektet működtető konzorcium a célterület sajátosságait figyelembe vevő, a célcsoport egyéni szükségleteire épülő komplex beavatkozási eszközrendszert dolgozott ki.
A pályázati program a halmozottan jelentkező hátrányok felszámolása, enyhítése érdekében a pályázati kiírás céljaival összhangban szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeket tartalmaz, továbbá elősegíti a telepszerű környezetben élők lakhatási körülményeinek javítását.
A komplex telep programban területi alapú beavatkozási terv megvalósítására kerül sor. A projekt közvetlen célcsoportját a szegregált területen élő egyének és családjaik alkotják. A projekt célterületén a roma lakosság becsült aránya 95%. A szegregált lakókörnyezetből adódó problémák ugyanakkor egyszerre sújtják az ott élő roma és nem roma embereket. A szegregátumokban élő lakosság helyzetének változása, a szegregált helyzet megszüntetése egyaránt igényli sokféle eszköz és közszolgáltatás összehangolt, folyamatos biztosítását, és a helyi közösség aktív részvételét.
A beavatkozás alapja a célterületen zajló aktív, állandó (setlement típusú) szociális munka, és a célcsoport, valamint a helyi közösség minél teljesebb bevonása a fejlesztési folyamatokba.

Tevékenységek:
A helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása:
- Csillag Szolgáltató Pont működtetése
- Beavatkozási terv elkészítése és felülvizsgálata, esetleges módosítása
- diagnózison alapuló egyéni fejlesztési tervek elkészítése, megvalósítása, nyomon követése
- a település egészét célzó bizalomépítő tevékenység falugyűlés keretében

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása:
- jogi tanácsadás
- Csillagpont Szolgáltató Pont működtetése
- közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egyénre szabott támogatása
start asszisztens alkalmazásával
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és közösségfejlesztés:
- baba-mama játszóház
- játékos fejlesztő foglalkozás iskoláskorú gyermekeknek
- közösségi rendezvények megszervezése, ünnepkörhöz kötötten
- sportfoglalkozás
- Női Praktikák klub
- Ifjúsági klub
- Beszélgető kör
- konfliktuskezelés, mediáció
- Lehetőségek klubja
- falunap
Oktatási, nevelési szolgáltatások biztosítása:
- szülői szerep megerősítése foglalkozássorozat
- pályaorientációs foglalkozás a munkaerő-piaci tanácsadás részeként
Egészségügyi szolgáltatások elérésének javítása:
- családi egészségnappal egybekötött szűrőnap
- drog prevenciós előadás
- családi életre felkészítő foglalkozássorozat

Felnőttoktatás, felnőttképzés, szakképzés:
- Építményzsaluzat és fémállvány képzés
- Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó képzés
- Családellátó képzés
- Közismereti és kommunikációs képzés
- Kulcsképesség fejlesztő képzés

Foglalkoztatás elősegítése:
- munkaerő-piaci tanácsadás
- foglalkozási lehetőségek feltérképezése
- nyitott munkahelyek program
- foglalkoztatási lehetőségeknek megfelelő mobilitás biztosítása

Helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztése és a szolgáltatók együttműködésének megerősítése:
- szakmai workshop (programban dolgozó szakemberek részvételével)
- rendszeres látogatás, tanácsadás a szolgáltatók körében szemléletformálás céljából
- esetkonferencia
- projektindító tréning
- projekt tanács működtetése
- kiégés elleni tréning
- projektzáró tréning megtartása